Union Cribs: Amobi Okugo

07/03/2013

Follow Amobi Okugo as he shows us his apartment in Old City, Philadelphia