Bio Bites: Amobi Okugo

06/29/2011

Meet MF Amobi Okugo
(Watch it also on Verizon FIOS VOD)