Pedro Ribeiro Preseason Interview

Fri, 31-01-2014 10:55

Union midfielder, Pedro Ribeiro, took a break from preseason training at YSC sports to speak with Union reporter Kevin Kinkead about the upcoming season.