Bio Bites: Amobi Okugo

Meet MF Amobi Okugo (Watch it also on Verizon FIOS VOD)