Union Cribs: Amobi Okugo

Follow Amobi Okugo as he shows us his apartment in Old City, Philadelphia