Amobi Okugo Preseason Interview

Amobi Okugo took a break from preseason training at YSC sports to speak with Union reporter Kevin Kinkead about the upcoming season.